Пострадали сте при трудова злополука?

Имате право на обезщетение ако сте пострадали по време на работа. Давността е 5 години така, че ако сте пострадали преди 1-2-3-4 или 5 години имате право да вземете обезщетение! Свържете се с нас за да ви помогнем напълно БЕЗПЛАТНО

Вземете лесно и бързо обезщетение с наша помощ

1.Свържете се с нас

Свържете се с нас чрез обаждане, Viber, Whatsapp, Messenger за онлайн безплатна консултация

2.Посещение и среща

Уговаряме удобен ден и час за среща и преглеждане на документите ви от наш служител всичко е Безплатно и без ангажименти към вас!

3.Поемаме случая

След като сме прегледали документите и сме ви обяснили всичко поемаме случая 

4.Получаване на обезщетение

След приключване на делото получавате вашето обезщетение в максимален размер!

Какво да направим ако претърпим трудова злополука

Ако претърпите трудова злополука, на първо време е добре да сте наясно, че всяко едно задължение на работодателите в това отношение фигурира в законовата Наредба за установяването, разследването, регистрирането и отчитането на трудовите злополуки.

За трудова злополука се смята всяко едно внезапно увреждане на здравето, което се е случило по време или по повод на пряката ни работа за фирмата, а и при всяка една дейност, която сме извършили в интерес на предприятието, и което е станало причина за нашата  неработоспособност или нашата смърт.

За трудова злополука се приема и тази, случила се по ежедневния ни път на отиване или връщане от местоработата ни до нашия дом, до обичайното място, на което се храним по време на работа или определеното място, където получаваме възнаграждението си.
помощ при трудова злополука
пострадали сте при трудова злополука?

Погрижете се за оказването на първа помощ и за обезопасяване

При всяка трудова злополука от основно значение е бързата реакция. Затова първо потърсете квалифицирана първа долекарска помощ и се погрижете за транспортирането на пострадалия до болница или извикайте кола на Бърза помощ.

Своевременно задължително трябва да се обезопаси и мястото на инцидента с оглед на това да предпазим и други хора да не пострадат.

Уведомете съответните органи за злополуката

При случила се тежка трудова злополука, особено ако при нея има пострадали трима и повече работници, а злополуката е предизвикала инвалидност или е смъртоносна, непременно трябва да уведомите съответните органи.
 На първо време това е полицията на единния телефонен номер 112, както и съответното подразделение на НОИ във вашия район, и Инспекцията по труда.
 При обаждането си в Инспекцията по труда трябва да подадете данни за името на фирмата, нейния адрес и БУЛСТАД. Ще ви изискат и информация за ЕГН-то, имената на пострадалите и техните длъжности, както и пълно описание на инцидента, данните на лицето, което е дало първа помощ, данните на лице за контакт във връзка със злополуката.
 До 5 работни дни от инцидента трябва да бъде уведомен и НОИ, като преди това се провежда на място вътрешно разследване от страна на назначена по случая поне 3-членна Комисия за разследване на трудовата злополука.
 Наредбата формулира и нуждата от събирането на посмени свидетелски показания от минимум трима очевидци на инцидента.
информирайте ни за трудовата злополука
попълване на документи

За злополуката се съставя протокол, в който влизат:

- данните на пострадалия;
- данните на осигурителя;
- данните за времето и мястото на трудовата злополуката- данните на свидетелите и на лицето, дало първа помощ;
- писмените показания на очевидците;
- характеристиката на съответната работа, която е извършвал потърпевшия;
- конкретните физически действия на потърпевшия по време на злополуката;
- отклоненията от нормално установените действия и условията, както и материалните фактори, свързани с тях;
- характера на увреждането на материалния фактор, станал причина за увреждане на пострадалия;
- допуснатите нарушения на нормативни актове;
- данните на лицето, допуснало нарушения;
- мерките, които трябва да се вземат, за да не се повтори злополуката;
!!!ВАЖНО!!!
Всеки протокол за разследването на трудови злополуки трябва да бъде попълнен в 2 екземпляра.
 Нужно е да бъде попълнена и Декларация за трудовата злополука, която трябва да бъде в 4 екземпляра за всеки един от потърпевшите в инцидента, 3 от които се депозират в НОИ, а четвъртият се вписва в съответния Регистър за трудовите злополуки във фирмата.
 Тази Декларация за трудовата злополука се съхранява минимум 5 години.

Запознайте се с правата си при трудови злополуки

Никой не е застрахован от това в един момент да пострада при трудова злополука, затова е добре да знаем правата си при подобен инцидент на работното място.
 Претърпяната при злополуката физическа болка, както и скъпото и продължително лечение могат да доведат до загуба на работата ни, свиване на доходите ни, до инвалидност и дори до смърт.
 Именно заради това трябва да сме запознати с полагащата ни се защита в подобна ситуация от страна на законите в държавата, както и с обезщетенията, които ни се полагат.
 
На обезщетения при констатирана трудова злополука право имат всички наследници на загиналото лице или на потърпевшия от инцидента и/или пострадало лице.

Обезщетенията се дават от работодателя за претърпени имуществени и неимуществени щети, и пропуснати ползи. Полагат се и обезщетения или пенсия по линия на общественото осигуряване.
Ако състоянието на пострадалия се влоши, той има право и на допълнителни обезщетения, стига влошаването да е следствие на трудовата злополука и на уврежданията, до които е довела тя.
За неимуществени вреди се смятат болките и страданията, които се оценяват във финансовите им измерения пред съда.
Имуществените вреди се квалифицират като такива за претърпени загуби, които включват разходите за медикаменти и болнично лечение, както и за пропуснатите ползи, към които спадат такива като разликите в заплащането от преди трудовата злополука и тези след нея или пък обезщетенията, които пострадалия получава от НОИ вместо досегашната си пълна заплата.
Затова при инцидент потърсете своевременна квалифицирана юридическа помощ, съвет и консултация за своите права, за да бъдете надлежно подготвени за всяка необичайна ситуация, в която можете да попаднете на работното си място.
правата ми при трудова злополука

Свържете се с  нас лесно

Използвайте бързата контактна форма и ни пишете чрез Viber, Whatsapp, Messenger или ни се обадете:
Контакт с нас
apartmentsunthumbs-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram